Welkom op ons digitale toekomstplein

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),

 

Welkom op ons digitale Toekomstplein. Op deze website leest u meer over de voorgenomen fusie tussen de Eglantier Tanthof en de Simon Carmiggeltschool. U vindt er alle nieuwsbrieven van de afgelopen tijd met informatie over de voorgenomen fusie. Ook de meest gestelde vragen met antwoorden staan erop. Zodra er nieuwe informatie is, zullen we deze via dit digitale Toekomstplein delen. We realiseren ons dat áls de fusie tussen beide scholen werkelijkheid wordt er echt iets in het leven van uw kind(-eren) verandert. We vinden het daarom belangrijk dat u goed geïnformeerd bent over het fusieproces.

 

Belangrijke data voor u:

13 oktober 2021, 20.00 - 21.00 uur: ouderinformatieavond 1

03 november 2021, 20.00 - 21.00 uur: ouderinformatieavond 2

14 december 2021, 20.00 - 21.00 uur: ouderinformatieavond 3

 

Heeft u nog vragen of opmerkingen?

Neem dan gerust contact op met Ewout van Asperdt.

 

Vraag & antwoord

› Algemeen
› Leerlingen
› Onderwijs
› Organisatie
› Besluitvorming

Wat is de aanleiding?
De bestuurder van Librijn, Caroline Versprille, heeft 2 jaar geleden haar voornemen uitgesproken om de Eglantier Tanthof en de Simon Carmiggeltschool per 01-08-2022 te laten fuseren en zo één sterke, nieuwe school in de wijk Tanthof te realiseren. In november 2020 hebben beide MR’s de bijbehorende intentieverklaring getekend.
Welke financiële voordelen behaalt de gefuseerde school t.o.v. de huidige situatie?
Een school wordt bekostigd aan de hand van het aantal leerlingen. Het aantal leerlingen in de gefuseerde school is hetzelfde als in de huidige situatie, echter maakt een enkele school minder kosten. Bijvoorbeeld: 

 • Kosten voor licenties, websitekosten, etc zijn voor een enkele school lager, dan voor twee aparte scholen. Hierdoor blijft er meer geld over om te investeren in nóg beter onderwijs.
 • Beide scholen hebben ambulant personeel om leerlingen, ouders en leerkrachten te ondersteunen in het onderwijsproces. Een aantal van deze taken overlappen zoals bijvoorbeeld die van de eventmanager of intern begeleider. In de gefuseerde school blijven deze taken bestaan, maar zullen minder tijd in beslag nemen ten opzichte van de huidige situatie. De uren die hierdoor ontstaan kunnen worden ingezet op andere vlakken ter ondersteuning van het onderwijs.
 • Wanneer de nieuwbouw gerealiseerd is en we dus in één gebouw zitten, dalen de huisvestingslasten zoals energie, internet, etc. Ook hierdoor ontstaat er dus meer ruimte om in het onderwijs van kinderen te investeren.
Welke alternatieven voor de voorgenomen fusie zijn overwogen?
Librijn heeft vier andere alternatieven overwogen voordat de voorgenomen fusie tussen de Simon Carmiggelt en de Eglantier Tanthof als meest wenselijke oplossing was bestempeld. Met het huidige onderzoek ziet het bestuur de meeste kansen voor sterk openbaar onderwijs.  

 1. Fusie tussen de Delftse Dalton en de Eglantier Tanthof
 2. Samenwerkingsschool in één gebouw
 3. Opheffen van één van de twee scholen
 4. Samenwerkingsschool met een ander bestuur
Welke financiële voordelen behaalt de gefuseerde school t.o.v. de huidige situatie?
Een gefuseerde school, met meer kinderen, maakt minder kosten. De kosten voor licenties zoals onderwijsprogramma’s en de website voor één school lager dan twee. Het moment dat we één gebouw betreden zullen ook de huisvestingslasten dalen. De financiële ruimte die hierdoor ontstaat kan dan worden besteed aan de kinderen. De gefuseerde school heeft ook meer ruimte om personeel in te zetten om het onderwijs goed vorm te geven.
Hoe ziet de planning eruit?
De periode tussen november 2020 en augustus 2022 is een onderzoeksperiode waarin vragen beantwoord als:

 • Hoe gaat het onderwijs op de mogelijke nieuwe school er uitzien?
 • Hoe gaat de nieuwe school gehuisvest worden?
 • Wat vinden de leerlingen belangrijk aan een nieuwe school?

De bestuurder van Librijn kan de fusie pas effectueren na instemming van beide MR’s. Half maart 2022 zullen beide MR’s goed kijken naar al deze antwoorden die zijn opgeschreven in een zg. fusie-effectrapportage. Op dat moment beslissen zij over het geven van instemming met de fusie.


In januari 2022 wordt u door de schoolleiding en beide MR’s bevraagd op uw idee over dit fusieproces en de evt. nieuwe school. Uw bevindingen worden door beide MR’s meegenomen in hun afweging omtrent de instemming met de fusie.

 

 • Eerste helft januari 2022: ouderraadpleging.
 • Half maart 2022: beide MR's beslissen hun te verlenen instemming.
 • Augustus 2022: bij positieve instemming van beide MR’s wordt de fusie geëffectueerd en gaan beide scholen als één school verder.
Wat vinden de leerlingen belangrijk in hun school?
Aan het einde van het schooljaar zijn kinderen bevraagd over wat ze belangrijk vinden in hun school. Kinderen van beide scholen geven aan dat ze het groene schoolplein erg belangrijk vinden. Kinderen van de Eglantier geven verder aan het IPC onderwijs erg te waarderen en de kinderen van de Simon Carmiggeltschool het bewegingsonderwijs.
Wat zijn de wensen van de leerlingen in een ‘nieuwe' school?
Kinderen van beide scholen vinden het vooral belangrijk dat er niet alleen aandacht is voor de basisvakken rekenen, lezen, taal en spelling. Zij geven aan het belangrijk te vinden dat er genoeg tijd gaat naar handvaardigheid, uitstapjes (onderwijs beleven), muziek, etc. Tijdens de gesprekken hebben kinderen ook aangegeven dat ze, zodra er duidelijkheid is, graag de andere school te willen ontmoeten om elkaar te leren kennen. Het behouden van de leerkrachten vinden ze ook erg belangrijk.
Wat wordt de nieuwe schoolvisie, hoe komt het onderwijs in de gefuseerde school eruit te zien? 
Op dit moment zijn we met beide teams druk bezig om de identiteit van de nieuwe school te formuleren. Begin oktober zal deze op hoofdlijnen af zijn en zal op de ouderavond van woensdag 13 oktober met u worden gedeeld.
Wat wordt de nieuwe schoolvisie, hoe komt het onderwijs in de gefuseerde school eruit te zien?
Inmiddels is de identiteit van de school bekend. Het identiteitsdocument beschrijft onder andere wat we belangrijk vinden, waar we voor gaan en hoe kinderen bij ons van school gaan. Op 14 december wordt er een voorproef gegeven over het onderwijs er op de nieuwe school moet uitzien.
Wat is er al wel bekend?
Wereldoriëntatie

We vinden het belangrijk dat de kinderen de wereld ontdekken hiervoor gebruiken we IPC. Tijdens de IPC wordt er thematisch gewerkt aan de onderwerpen van natuur, aardrijkskunde en geschiedenis door middel van onderzoek. Veel vaardigheden komen in deze lessen samen zoals; samenwerken, onderzoeken en presenteren. Naast IPC wordt ook grey of the day aangeboden. Met deze methode leren kinderen wekelijks feiten over natuur, geschiedenis en aardrijkskunde om hun algemene kennis te vergroten.

 

Bewegingsonderwijs

Kinderen krijgen op de nieuwe school drie keer bewegingsonderwijs per week van een vakleerkracht. Het derde uur bewegingsonderwijs kan er anders komen uit te zien, dan een ‘gewoon’ gymuur. Tijdens dit uur kunnen de kinderen bijvoorbeeld dans krijgen of een workshop van diverse sporten.

Wat is het beoogde termijn om nieuwe werkwijzen in te voeren? // What is the intended timeframe for introducing new work
We trekken bij de start vier jaar uit om nieuwe werkwijzen door te voeren. Na instemming gaan wij als team bepalen welke vernieuwing in welk jaar plaatsvindt. De medezeggenschapsraad wordt hierin meegenomen (zoals gebruikelijk met jaarplannen) en u als ouder wordt hier ook over geïnformeerd. U en de kinderen gaan dus op een geleidelijke manier de veranderingen meemaken.

 

We will allow four years from the start to implement new working methods. After approval, we will determine as a team which renewal will take place in which year. The participation council is included in this (as is usual with annual plans) and you as a parent are also informed about this. So you and the children will experience the changes gradually.

Op welke locatie start mijn zoon en/of dochter volgend schooljaar? // At which location will my son and/or daughter star
De kinderen blijven volgend schooljaar op de huidige locatie. Hetgeen betekent dat de kinderen van de Eglantier Tanthof op de locatie Derde werelddreef zitten en de kinderen van de Simon Carmiggeltschool op locatie Fuutlaan. Hiermee blijven de kinderen ook in dezelfde groep.

 

The children will remain at the current location next school year. Which means that the children of the Eglantier Tanthof are at the Derde Werelddreef location and the children of the Simon Carmiggelt School are at the Fuutlaan location. This also keeps the children in the same group.

Waar start het personeel volgend schooljaar? // Where do the staff start next school year?
Ook de leerkrachten blijven bij de start op de huidige locatie. Directie en conciërge zullen bij de start op beide locaties aanwezig zijn. De intern begeleiders starten op de eigen locatie. Gedurende het jaar gaan we werken met een onderbouw en bovenbouw intern begeleider. Zij werken dan op beide locaties. Personeelsleden die een on

 

The teachers will also remain at the current location at the start. Management and concierge will be present at both locations at the start. The internal supervisors start at their own location. During the year we will work with a junior and senior internal supervisor. They will then work at both locations. Staff members who have an on

Hoe gaan we om met het mengen van groepen wanneer we in één gebouw komen? // How do we deal with the mixing of groups wh
Op het moment dat we één locatie betrekken gaan we groepen mengen. Het mengen van groep is belangrijk om echt één school te worden. Hiermee willen wij voorkomen, dat er een wij-zij cultuur ontstaat. De groepen 8 van dat jaar worden niet gemengd. Bij deze groepen willen we de volledige aandacht hebben op het de advisering en afronding van de basisschool. Bij samenvoegen van groepen worden kinderen en u als ouder actief betrokken.

 

The moment we move into one location, we start mixing groups. Mixing group is important to really become one school. With this we want to prevent the development of an us-them culture. The groups 8 of that year are not mixed. With these groups we want to give full attention to the advice and completion of primary school. When merging groups, children and you as a parent are actively involved.


WEB_sRGB_20210618_SimonCarmiggeltschool_B2A5282.jpg
WEB_sRGB_20210618_SimonCarmiggeltschool_B2A5458.jpg
WEB_sRGB_20210618_SimonCarmiggeltschool_B2A5506.jpg
WEB_sRGB_20210617_EglantierTanthof_B2A4622.jpg
WEB_sRGB_20210617_EglantierTanthof_B2A4589.jpg
WEB_sRGB_20210617_EglantierTanthof_B2A4631.jpg

Tips/opmerkingen?

Heeft u tips en/of opmerkingen? Laat het ons gerust weten.